TWÓJ KOSZYK 0(0 szt.) / 0,00 zł
DO KASY
INFOLINIA +48 668 132 346 poniedziałek - piątek: 8-16

Regulamin sklepu

 

 

Regulamin sklepu internetowego „AJK-opakowania.eu”

Sklep internetowy (zwany dalej także „Sklepem”), działający pod domeną AJK-opakowania.eu, prowadzony jest przez Kamila Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: AJK Centrum Opakowań Kamil Kowalski. Siedziba Sklepu znajduje się w Kaliszu 62-000 ul. Kwiatowa 6, NIP: 9680904201

§ 1 
Postanowienia ogólne

1.             Stroną dokonującą zakupów w AJK-opakowania.eu, zwaną dalej Kupującym jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta (przedsiębiorca). Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu jest Kamil Kowalski, zwany dalej Sprzedawcą.
2.             Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sklep na stronie AJK-opakowania.eu w chwili składania zamówienia.
3.             Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
4.             W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy. 
5.             Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 

§ 2
Składanie zamówień

1.             Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub mailem można składać przez całą dobę. Możliwe jest także złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem 62 767-38-67 lub 668 132 346 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
2.             Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową sklepu potwierdzane jest automatycznym e-mailem na adres, który został podany przez Kupującego. Jeżeli mail nie dotarł do Kupującego po złożeniu zamówienia - zamawiający proszony jest sprawdzenie swojej skrzynki mailowej "spam" lub kontakt z obsługą Sklepu.
3.             Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.
4.             Po złożeniu zamówienia Kupujący będzie otrzymywał automatyczne powiadomienia na jego adres mailowy o stanie realizacji zamówienia.
5.             Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, przy odbiorze towaru. AJK-opakowania.eu  zastrzega sobie w uzasadnionych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień,
przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki,

 

§ 3
Realizacja zamówień

1.             Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, oraz Poczty Polskiej.
2.             Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni od daty wpływu należności na konto Sprzedawcy lub potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w przypadku płatności za pobraniem.
3.             W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania w czasie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zostanie o tym zawiadomiony w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
4.             Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub w przypadku gdy zamówienie budzi inne, uzasadnione zastrzeżenia. W takim przypadku, obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.
5.             Kupujący zawsze otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT.
6.             Na fakturze VAT umieszczamy pozycję "usługa kurierska"
7.             Paczki do 30 kg zawsze wysyłamy w 1 przesyłce, co pozwala na obniżenie kosztów przesyłki.
8.             Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki znajdują się w formularzu składania zamówienia i są uwidaczniane w momencie finalizowania zamówienia.
9.             Jeśli zakupiony towar dotarł do Kupującego w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletny, Sprzedawca zaleca sporządzenie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
10.           Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego będącego przedsiębiorcą odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

 

§ 4
Reklamacje

1.             Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
2.             Reklamacja może być złożona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, e-mailem na adres: sklep@ajk-opakowania.eu, telefonicznie pod numerem: 62 767 38 67 lub 668 132 346 w godz. od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, faksem pod numerem 62 7602573 lub osobiście w siedzibie Sklepu.
3.             W przypadku złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć kompletny towar pod adres: AJK Wielkopolskie Centrum Opakowań Kamil Kowalski ul. Kwiatowa 6 62-800 Kalisz.
4.             W przypadku umów zawartych z osobami mającymi status konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
5.             W przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W takim przypadku wadliwy towar, należy zapakować w oryginalne opakowanie łącznie z wszystkimi dodatkami, jakie przedsiębiorca otrzymał przy dostawie, oraz dołączyć dokładny opis reklamacji wraz z oryginałem faktury lub paragonu. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy przedsiębiorcy, wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa przedsiębiorca.
6.             Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
7.             Prosimy o sprawdzenie stanu zakupionego towaru w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia towaru kurier sporządzi protokół reklamacyjny

 

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1.             Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.             Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:


1)               świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
2)               dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3)               umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4)               świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5)               świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6)               dostarczania prasy,
7)               usług w zakresie gier  hazardowych.

3.             W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 
4.             W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez konsumenta zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres: AJK Centrum Opakowań Kamil Kowalski, ul. Kwiatowa 6, 62 – 800 Kalisz.
5.             Pieniądze zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe lub przekazem pocztowym w zależności od woli wyrażonej przez Kupującego w odstąpieniu od umowy.
6.             W przypadku pozostałych Klientów, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6
Rejestracja i ochrona danych osobowych

1.             Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia w Sklepie dobrowolnie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
2.             Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
3.             Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

1.             W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2.             Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3.             Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
4.             Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania żadnych przesyłek dostarczanych do niego za pobraniem.
5.             Kolory oraz wykończenia produktów oferowanych przez Sprzedawcę mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych ze względu na technologie wykorzystane do publikacji produktów w Internecie.
6.             W przypadku wszelkich wątpliwości ze strony Kupującego prosimy o kontakt:

Szybki kontakt:

sklep@ajk-opakowania.eu tel: 668 132 346, 62 767 38 67

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej także „RODO”, informuję, iż:

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

AJK Centrum Opakowań Kamil Kowalski

ul. Kwiatowa 6, 62-800 Kalisz

NIP 9680904201

2.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym wystawienia faktury VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru lub usługi oferowanej przez administratora, wysyłki faktury VAT na wskazany adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można złożyć zamówienia, otrzymać faktury VAT ani zrealizować usługi transportowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz  art. 6 ust. 1 f RODO 

3.      Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty uczestniczące w procesie organizacji działalności gospodarczej administratora jak biuro rachunkowe, banki, operatorzy pocztowi, US.

4.      Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego.

5.      Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, a po jej zakończeniu – przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do czasu wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń. 

6.      Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.      Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8.      Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

 

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam